Termomodernizacja Budynku Szkoleniowo – Konferencyjnego JackeR ” obejmuje wielokierunkowe i kompleksowe działania w ramach głębokiej termomodernizacji w tym ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., c.w.u.,  oświetlenia i montaż  pomp ciepła.

Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza, zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki, dywersyfikacja dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Planowane efekty projektu to: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, spadek emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10. 

Wartość projektu:  

2 336 579, 43  PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 

1 052 359, 06  PLN